Výpůjční podmínky
  1. Pro zapůjčení předmětů je vyžadováno předložení platného dokladu totožnosti. Pokud by hodnota vypůjčených předmětů měla přesáhnout 10.000 Kč, půjčovna si vyhrazuje právo žádat předložení dokladů totožnosti dvou různých osob.
  2. Veškeré zapůjčené vybavení zůstává po celou dobu majetkem půjčovny.
  3. Všechny poplatky za pronájem vybavení jsou splatné v den výpůjčky, náhrady za ztrátu nebo poškození předmětů je třeba vyrovnat při jejich vrácení.
  4. Zákazník je zodpovědný za všechno vypůjčené vybavení po celou výpůjční dobu.
  5. Ztráty a poškození vypůjčených předmětů budou účtovány podle přiloženého ceníku.
  6. Veškeré vypůjčené vybavení, kromě ubrusů, napronů a prostírání, zákazník vrací čisté, v opačném případě se mu účtuje 50% přirážka k výpůjční ceně jednotlivých předmětů, splatná při jejich vrácení.
  7. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za zranění a škody způsobené zapůjčenými předměty.
  8. Standardní výpůjční doba trvá 24 hodin, s výjimkou sobotní výpůjčky, kdy se vypůjčené vybavení vrací v neděli večer.
  9. Při překročení dohodnuté doby výpůjčky bude účtována za každý vypůjčený předmět dvojnásobná sazba, jako poplatek z prodlení, za každý započatý den.
  10. Minimální účtované půjčovné je 100,- Kč. Pokud by celková suma výpůjčky byla nižší než tato částka, bude zákazníkovi účtováno minimální půjčovné jakožto manipulační poplatek.
Tyto podmínky jsou právně závazné a zákazník je stvrdí podpisem smlouvy.