Sklenka na whisky

 

Podrobnosti:

 

Objem:   2 dl