Sklenka na limonádu

 

Podrobnosti:

 

Objem:   0,25 l